นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ
    เข้าใจถ่องแท้ว่าคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมทั้งเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง เพื่อนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า
 
 
นโยบายสิ่งแวดล้อม
 
  1. เราจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจะคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
  2. เราจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และจะสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจ และจิตสำนึกแก่พนักงานทุกคน
    • เราจะดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    • เราจะปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดของเสียจากกระบวนการ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    • เราจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในกระบวนการทำงาน และนอกกระบวนการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดี
    • เราจะสื่อสาร และรณรงค์ให้พนักงานเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากร การลดใช้การใช้ การนำกลับมาใช้ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจนเป็นกระบวนการทำงาน