การรับรอง

  
 
Energy Management
บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการจัดการพลังงานจึงได้ดำเนินการให้มี โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมขึ้น ด้วยสาเหตุจากวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของโลก ทำให้ราคาเชื้อเพลิงต่าง ๆ ในประเทศไทยมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก เราจึงพยายามปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในสถานประกอบการด้วยการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืนอีกทั้งยังพัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลการันตีในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมจากกระทรวงพลังงานทดแทนในปี 2552 ที่ผ่านมาด้วย
  
ข้อกำหนดการใช้สารเคมี
บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ด้วยการป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีตามข้อกำหนดในผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีการควบคุมสารเคมีที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ RoHS และ REACH และมุ่งเน้นในการเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปราศจากสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ว่าปราศจากสารอันตรายตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
   
ระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 140001:2015 ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการบริหารด้านคุณภาพโดย United Registrar of Systems Ltd. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของบริษัทและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ภายใต้นโยบายคุณภาพที่ว่า
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงเพื่อนำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้า